{{v.name}}
{{awaitingNotifications}}

{{noti.title | limitTo:40}}{{noti.title.length > 40 ? '...' : ''}}
{{noti.description | limitTo:100}}{{noti.description.length > 100 ? '...' : ''}}

{{user.name}} {{user.name}} Đăng xuất

Đăng nhập
{{code_sent ? "Đăng nhập" : "Gửi mã"}}

{{login_error}}

Đăng nhập với

Sporta